Your address will show here 12 34 56 78

Quy Hoạch Xây Dựng Đô Thị & Nông Thôn

GIS - SỐ HÓA

Nền tảng Gis được sử dụng trong các giải pháp hệ thống thông tin quy hoạch để:

  • Quản lý tập trung các lớp dữ liệu GIS quy hoạch
  • Chuyển đổi và nhập dữ liệu cho các lớp dữ liệu GIS quy hoạch từ các định dạng khác nhau
  • Biên tập các bản đồ GIS quy hoạch từ các lớp dữ liệu quy hoạch, theo các chủ đề khác nhau phù hợp với từng mục đích, đối tượng sử dụng
  • Cập nhật thông tin trên bản đồ quy hoạch GIS
  • Cung cấp thông tin quy hoạch cho các đối tượng người dùng khác nhau dưới dạng các ứng dụng bản đồ, ứng dụng GIS trực tuyến
VIEW LIVE PROJECT
YEAR OF DESIGN:

2016


DESIGNERS:

Lory Jones, Balet Kinder


0918152345