Your address will show here 12 34 56 78

Nông nghiệp

GIS - SỐ HÓA

Việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi từ cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Vị trí cùng các thông tin thu thập trực tiếp tại thực địa phải được nhanh chóng đưa vào hệ thống để kết hợp với các lớp thông tin có liên quan và hiển thị trên cùng một bản đồ làm cơ sở để các chuyên gia có thể nhanh chóng đánh giá mức độ ảnh hưởng của điểm dịch cũng như dự đoán khả năng lây lan nhằm mục đích đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời. Với lợi thế về công nghệ thu thập dữ liệu bằng thiết bị di động theo chế độ thời gian thực (hoặc gần thời gian thực) cùng công nghệ bản đồ trực tuyến của gServer cho phép BiGIS thiết lập cho khách hàng các hệ thống giám sát dịch bệnh vật nuôi, cây trồng có tính ứng dụng cao và khả thi trong thực tế.

VIEW LIVE PROJECT
YEAR OF DESIGN:

2016


DESIGNERS:

Lory Jones, Balet Kinder


0918152345