Your address will show here 12 34 56 78
GIS - SỐ HÓA

Hạ Tầng Kĩ Thuật

Một bản đồ hạ tầng kỹ thuật đầy đủ, chính xác, được cập nhật, dễ dàng truy cập để sử dụng và được chia sẻ sử dụng chung cho các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp có liên quan sẽ giúp công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật được hiệu quả và đồng bộ hơn. Trên cơ sở các sản phẩm nền tảng gServer, gWork, gFile eKGIS cung cấp các giải pháp ứng dụng GIS phục vụ công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật:

  • Giải pháp hệ thống thu thập, xây dựng, cập nhật và cung cấp bản đồ hạ tầng kỹ thuật trên nền gServer
  • Giải pháp hệ thống tiếp nhận, quản lý thông tin khắc phục sự cố công trình hạ tầng kỹ thuật trên nền GIS
  • Giải pháp hỗ trợ công tác thanh kiểm tra công trình hạ tầng kỹ thuật trên nền GIS

Nền tảng GIS gServer được áp dụng trong giải pháp xây dựng bản đồ hạ tầng kỹ thuật để:

  • Quản lý các lớp dữ liệu bản đồ hạ tầng kỹ thuật
  • Thu thập thông tin cho các lớp dữ liệu bản đồ hạ tầng kỹ thuật bằng ứng dụng thu thập dữ liệu gCollector trên thiết bị di động
  • Chuyển đổi, chuẩn hóa các lớp dữ liệu bản đồ hạ tầng kỹ thuật từ các nguồn khác nhau vào hệ thống
  • Cập nhật đối tượng hạ tầng kỹ thuật trên bản đồ
  • Biên tập các bản đồ chuyên đề hạ tầng kỹ thuật phù hợp với từng mục đích sử dụng
  • Cấu hình các ứng dụng phục vụ khai thác thông tin trên các bản đồ chuyên đề hạ tầng kỹ thuật
  • Phân quyền để truy cập trực tuyến đến các bản đồ chuyên đề hạ tầng kỹ thuật cho các đơn vị có liên quan để cùng khai thác và cập nhật thông tin trên bản đồ qua mạng
VIEW LIVE PROJECT
YEAR OF DESIGN:

2016

DESIGNERS:

Lory Jones, Balet Kinder

TAG :

Uikit Counter


0918152345