Your address will show here 12 34 56 78

An toàn giao thông

GIS - SỐ HÓA

Cung cấp cho các cơ quan quản lý có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, trật tự giao thông (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông,…) các giải pháp hỗ trợ công tác thanh kiểm tra vi phạm an toàn giao thông, thu thập thông tin vi phạm luật giao thông, thông tin sự cố giao thông cũng như các thông tin ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông.

VIEW LIVE PROJECT
YEAR OF DESIGN:

2016


DESIGNERS:

Lory Jones, Balet Kinder


TAG

Uikit Counter


0918152345